Actic

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy – ACTIC

Bakgrund och syfte

Vi vill tacka Dig för visat intresse för ACTIC GROUP AB (”vi”, ”oss”). Vi tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet. Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Denna policy reglerar villkoren för Ditt engagemang hos bolag inom ACTIC-koncernen. Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig. Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).  
Vem är personuppgiftsansvarig?
ACTIC GROUP AB, org. nr. 556895-3409 Adress: Box 1805, 171 21 SOLNA, SVERIGE Telefonnummer: 08-519 211 00 E-postadress: gdpr@actic.se  
Dataskyddsombud
Bolagen inom ACTIC-koncernen har utsett ett så kallat Dataskyddsombud, som har till uppgift att se till att behandlingen av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. E-postadress: gdpr@actic.se  
Ändamålen med, samt den rättsliga grunden för, respektive behandling
I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att ingå medlemsavtal med något bolag inom ACTIC-koncernen, checka in/besöka eller anmäla Dig till en träningsperiod på en ACTIC- anläggning, använda ACTIC-appen, lojalitetsprogrammet MyActic och/eller anmäla Dig till ett nyhetsbrev, sparas vissa personuppgifter om Dig. När du loggar in på vårt nätverk sparas även information om din s.k. MAC-adress. En MAC-adress, eller Media Access Control Address, är en unik identifierare för varje nätverkskort och gör det möjligt att identifiera användare och positionering i trådlösa nätverk. Personuppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, bild och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal Du ingått som kund och för att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång till, våra träningsanläggningar. Insamling av Ditt personnummer sker även för att kunna säkerställa en identifiering av Dig som medlem och att rätt personer får tillgång till och befinner sig i våra lokaler, bland annat av säkerhetsskäl. Personnummer används även för bokföringsändamål samt betalningshistorik och kan komma att krävas av revisorer. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det avtal som Du ingått. I samband med ditt medlemskap, även vid provträning, kan du komma att få fylla i en s.k. behovsanalys innehållande uppgifter om bl.a. träningshistorik och personliga mål. Denna kan även innehålla uppgifter som relaterar till din hälsa. En sådan behovsanalys görs i syfte att tillhandahålla Dig ett anpassat träningsprogram Information om din hälsa behandlas enbart med Ditt uttryckliga samtycke. Om du själv fyller i känsliga personuppgifter såsom längd, vikt, fysisk status eller träningsvanor genom t.ex. vår app eller i samband med utformning av personligt träningsprogram tillsammans med någon av Actics medarbetare samtycker du till vår hantering av sådana personuppgifter. Detta gäller även samtycke för koppling till tredjepartsapplikationer för hantering av personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut kundundersökningar. Detta gör vi i syfte att förbättra vårt träningsutbud och vår service till Dig för att Din upplevelse skall bli så bra som möjlig. Baserat på samma grund behandlar vi även personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till Dig. Sådana utskick sker exempelvis via e-post, sms, telefon eller via push-notiser genom appen. Ändamålet med detta är att kunna lämna Dig mer relevanta erbjudanden och erbjuda en bättre service.  
Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?
ACTIC GROUP AB är mottagare och personuppgiftsansvarig. Mottagare av personuppgifter är även ACTIC Sverige AB samt andra bolag inom ACTIC-koncernen, inklusive Actic Norge A/S samt Actic Fitness GMBH. Vi har biträdesavtal med bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.  
Hur länge sparas Dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period Du är aktiv hos något bolag inom ACTIC-koncernen. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på det avtal Du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med Dig, även under en tid efter att Ditt engagemang upphört. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Beroende på hur länge personuppgifterna sparas begränsas stegvis det antal individer som har tillgång till personuppgifterna genom vår interna behörighetsadministration. Kontrakt Uppgifterna i medlemsregister gallras när kundförhållandet har upphört. Medlemskontrakt och personuppgifter hänförliga till dessa kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande medlemsavtalet. Behovsanalyser och träningsprogram Behovsanalyser gjorda på papper lämnas över till Dig när träningsprogrammet är färdigställt och gallras i samband med detta och senast inom två (2) veckor därefter. Digitala behovsanalyser och träningsprogram sparas så länge medlemsskapet är aktivt eller provträningspersioden pågår och gallras senast arton (18) månader därefter. Du kan också själv ta bort dessa via ett webbgränssnitt. Marknadsföring, nyheter och kundundersökningar Vid provträning, besök eller annat tillfälligt engagemang hos någon av våra anläggningar insamlas personuppgifter för nyhets- och andra marknadsföringsutskick kopplade till Ditt engagemang. Dessa personuppgifter sparas i upp till arton (18) månader efter att sådant engagemang upphört och gallras därefter.  
Vilka rättigheter har Du som registrerad?
Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.  
Rätten att göra invändningar
I del fall behandling av Dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning har Du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till Din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling, inbegripet profilering.  
Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När Du besöker våra hemsidor eller använder övriga tjänster såsom vår app, registreras automatiskt information om Din användning för bl.a. profileringsändamål. Denna information kan innehålla personuppgifter och kan omfatta vilka tjänster Du använder, vilka sidor Du besöker och hur Du beter Dig på ex. webbplatsen. Informationen kan delas upp i kategorierna nedan.
  • teknisk information om Din enhet och Internet-anslutning
  • information om hur Du använder tjänsterna; användarbeteende
  • platsinformation
  • uppgifter från andra källor
  Cookies I samband med att Du besöker någon av våra hemsidor kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil består av en liten datamängd med information om vad Du gör när Du besöker sidan. Informationen om vad Du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till Din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Cookies används i syfte att förbättra Din användarupplevelse, för att samla information om marknadsföring och för att kunna administrera och utveckla hemsidorna. I Din webbläsare kan Du välja att begränsa cookies samt välja att avstå från dessa helt. Detta kan dock påverka vissa funktioner i de tjänster som placerat cookien. För ytterligare information om hantering av cookies hänvisas till vår cookie policy. Se actic.se.  
Du kan alltid återkalla till Ditt samtycke
Vid insamling och behandling av eventuell hälsodata, inbegripet träningshistorik och personliga mål, tillfrågas Du om Ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla sådant samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer behandlingen av dessa personuppgifter upphöra och personuppgifterna raderas i den utsträckning behandlingen grundades på samtycket.  
Säkerhet
All behandling av Dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.  
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen
En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.  
Kontakt
Vid eventuella frågor om hur vi hanterar Dina personuppgifter, kan Du kontakta gdpr@actic.se  
Versionshantering
Detta är version 1.2 av Actics personuppgiftspolicy som publicerades 2018-11-14. Policyn uppdateras löpande och publiceras på Actic.se.

Starta din kostnadsfria provträningsvecka här!

Hämtar personuppgifter...

Du har redan ett aktivt medlemskap och kan därför inte nyttja Prova på erbjudandet. Kontakta din anläggning om du har frågor kring ditt medlemskap!

Du har redan ett konto hos Actic och kan därför inte nyttja Prova på erbjudandet. Kontakta din anläggning om du har frågor kring ditt medlemskap!

Du har angett ett ogiltigt personnummer

Du kan tyvärr inte nyttja erbjudandet eftersom du är under 18 år. Välkommen till anläggningen med en förälder eller ansvarig betalare som är över 18 år så hjälper vi er.

Du kommer få en bekräftelse via mail och sedan är det bara att komma ner till din anläggning och starta din kostnadsfria provträning.

  • Behandling av personuppgifter

    Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera ditt avtal med oss, för att förbättra vårt tjänsteutbud och för att göra din upplevelse hos oss så bra som möjligt. Läs mer i vår personuppgiftspolicy och våra allmänna villkor.

  • Jag har läst och godkänner Actic´s villkor
  • Nu kör vi!

Nu kör vi!