Cookies och Personuppgiftspolicy

Vad är en kaka? (cookies)

En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (obs. med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget annat framgår) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig (s.k. sessionscookies) och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare.

Vilka typer av cookies använder vi oss av och för vilka ändamål?

Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra köp av medlemskap, inlogg på mina sidor och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats samt förbättra vår kundservice.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats och i vår webbutik som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbsida efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Ditt samtycke till vårt användande av cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats och i vår webbutik som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för smarttelefonens webbläsare.

Vad händer om du inte samtycker till vårt användande av cookies?

För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats. Vidare kommer du inte kunna köpa medlemskap eftersom vi använder cookies för att kunna hantera information vid betalning.

ACTIC Personuppgiftspolicy

 

Bakgrund och syfte

Vi vill tacka Dig för visat intresse för ACTIC GROUP AB (”vi”, ”oss”). Vi tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet.

Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Denna policy reglerar villkoren för Ditt engagemang hos bolag inom ACTIC-koncernen. Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig. Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?

ACTIC GROUP AB, org. nr. 556895-3409
Adress: Box 1805, 171 21 SOLNA, SVERIGE
Telefonnummer: 08-519 211 00
E-postadress: gdpr@actic.se

Dataskyddsombud

Bolagen inom ACTIC-koncernen har utsett ett så kallat Dataskyddsombud, som har till uppgift att se till att behandlingen av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

E-postadress: gdpr@actic.se

Ändamålen med, samt den rättsliga grunden för, respektive behandling

I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att ingå medlemsavtal med något bolag inom ACTIC-koncernen, checka in/besöka eller anmäla Dig till en träningsperiod på en ACTIC- anläggning, använda ACTIC-appen, lojalitetsprogrammet MyActic och/eller anmäla Dig till ett nyhetsbrev, sparas vissa personuppgifter om Dig. När du loggar in på vårt nätverk sparas även information om din s.k. MAC-adress. En MAC-adress, eller Media Access Control Address, är en unik identifierare för varje nätverkskort och gör det möjligt att identifiera användare och positionering i trådlösa nätverk. Personuppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, bild och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal Du ingått som kund och för att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång till, våra träningsanläggningar. Insamling av Ditt personnummer sker även för att kunna säkerställa en identifiering av Dig som medlem och att rätt personer får tillgång till och befinner sig i våra lokaler, bland annat av säkerhetsskäl. Personnummer används även för bokföringsändamål samt betalningshistorik och kan komma att krävas av revisorer. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det avtal som Du ingått.

I samband med ditt medlemskap, även vid provträning, kan du komma att få fylla i en s.k. behovsanalys innehållande uppgifter om bl.a. träningshistorik och personliga mål. Denna kan även innehålla uppgifter som relaterar till din hälsa. En sådan behovsanalys görs i syfte att tillhandahålla Dig ett anpassat träningsprogram Information om din hälsa behandlas enbart med Ditt uttryckliga samtycke.

Om du själv fyller i känsliga personuppgifter såsom längd, vikt, fysisk status eller träningsvanor genom t.ex. vår app eller i samband med utformning av personligt träningsprogram tillsammans med någon av Actics medarbetare samtycker du till vår hantering av sådana personuppgifter. Detta gäller även samtycke för koppling till tredjepartsapplikationer för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut kundundersökningar. Detta gör vi i syfte att förbättra vårt träningsutbud och vår service till Dig för att Din upplevelse skall bli så bra som möjlig. Baserat på samma grund behandlar vi även personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till Dig. Sådana utskick sker exempelvis via e-post, sms, telefon eller via push-notiser genom appen. Ändamålet med detta är att kunna lämna Dig mer relevanta erbjudanden och erbjuda en bättre service.

Inom Actic Group bedrivs även fysioterapeutisk verksamhet. För patienter gäller att personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, betalningsinformation, skola/skolklass och företagstillhörighet och samtyckesinformation hanteras för att administrera patientens tidsbokningar. För att genomföra fysioterapeutisk behandling krävs ibland dessutom tillgång till känsliga patientuppgifter såsom kön, medicinsk information, hälsoinformation, födelseland, modersmål, familjesituation, släktband, anhöriga. I dessa fall inhämtas samtycke från patienten. Känsliga personuppgifter i Actic Groups fysioterapeutiska verksamhet lagras i ett journalsystem som enbart behöriga fysioterapeuter har tillgång till.

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

ACTIC GROUP AB är mottagare och personuppgiftsansvarig. Mottagare av personuppgifter är även ACTIC Sverige AB samt andra bolag inom ACTIC-koncernen, inklusive Actic Norge A/S samt Actic Fitness GMBH.

Vi har biträdesavtal med bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas Dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period Du är aktiv hos något bolag inom ACTIC-koncernen. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på det avtal Du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med Dig, även under en tid efter att Ditt engagemang upphört. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Beroende på hur länge personuppgifterna sparas begränsas stegvis det antal individer som har tillgång till personuppgifterna genom vår interna behörighetsadministration.

Kontrakt

Uppgifterna i medlemsregister gallras när kundförhållandet har upphört. Medlemskontrakt och personuppgifter hänförliga till dessa kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande medlemsavtalet.

Behovsanalyser och träningsprogram

Behovsanalyser gjorda på papper lämnas över till Dig när träningsprogrammet är färdigställt och gallras i samband med detta och senast inom två (2) veckor därefter.

Digitala behovsanalyser och träningsprogram sparas så länge medlemsskapet är aktivt eller provträningspersioden pågår och gallras senast arton (18) månader därefter. Du kan också själv ta bort dessa via ett webbgränssnitt.

 

Marknadsföring, nyheter och kundundersökningar

Vid provträning, besök eller annat tillfälligt engagemang hos någon av våra anläggningar insamlas personuppgifter för nyhets- och andra marknadsföringsutskick kopplade till Ditt engagemang. Dessa personuppgifter sparas i upp till arton (18) månader efter att sådant engagemang upphört och gallras därefter.

 

 

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Rätten att göra invändningar

I del fall behandling av Dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning har Du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till Din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling, inbegripet profilering.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När Du besöker våra hemsidor eller använder övriga tjänster såsom vår app, registreras automatiskt information om Din användning för bl.a. profileringsändamål. Denna information kan innehålla personuppgifter och kan omfatta vilka tjänster Du använder, vilka sidor Du besöker och hur Du beter Dig på ex. webbplatsen. Informationen kan delas upp i kategorierna nedan.

  • teknisk information om Din enhet och Internet-anslutning
  • information om hur Du använder tjänsterna; användarbeteende
  • platsinformation
  • uppgifter från andra källor

 

Kameraövervakning

På de anläggningar och Simhallar där kameraövervakning förekommer gäller följande bestämmelser i enlighet med GDPR:

Ändamål: Actic använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom vissa träningsanläggningar för att skydda besökare och personal samt anläggningens egendom från brott och olyckor samt vid behov på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.

Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 25 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga anställda som sköter kameraövervakning. Dessa har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter: Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter: Actic informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna på anläggningen. Skyltningen kompletteras med kontaktinformation till personuppgiftsansvarig samt med ytterligare information på Actics hemsida, där även denna policy publiceras.

Kontakt: gdpr@actic.se

 

Cookies

I samband med att Du besöker någon av våra hemsidor kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil består av en liten datamängd med information om vad Du gör när Du besöker sidan. Informationen om vad Du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till Din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Cookies används i syfte att förbättra Din användarupplevelse, för att samla information om marknadsföring och för att kunna administrera och utveckla hemsidorna. I Din webbläsare kan Du välja att begränsa cookies samt välja att avstå från dessa helt. Detta kan dock påverka vissa funktioner i de tjänster som placerat cookien. För ytterligare information om hantering av cookies hänvisas till vår cookie policy. Se actic.se.

Du kan alltid återkalla till Ditt samtycke

Vid insamling och behandling av eventuell hälsodata, inbegripet träningshistorik och personliga mål, tillfrågas Du om Ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla sådant samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer behandlingen av dessa personuppgifter upphöra och personuppgifterna raderas i den utsträckning behandlingen grundades på samtycket.

Säkerhet

All behandling av Dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar Dina personuppgifter, kan Du kontakta gdpr@actic.se

Versionshantering

Detta är version 1.2 av Actics personuppgiftspolicy som publicerades 2019-10-04. Policyn uppdateras löpande och publiceras på Actic.se.

Frågor och Svar