Avtalsvillkor

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic

Allmänt

Dessa allmänna villkor utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan ACTIC Sverige AB (”Actic”) och medlemmen (”Medlemskontraktet”). Dessa allmänna villkor ska i tillämpliga delar gälla även för annat engagemang hos Actic, inkluderat provträning på någon av Actics anläggningar. Vid provträning ses du som medlem, men endast under provträningsperioden.

Medlemskapet

Actic tillhandahåller medlemskap vilket berättigar en medlem att nyttja tjänster som Actic tillhandahåller såväl fysiskt som digitalt. Medlemskapet i Actic är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet hos Actic är ett löpande avtal oberoende av bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram till dess att avtalet avslutas enligt regler om uppsägning av medlemskap. För kontantmedlemskap betalas medlemskapet i förskott för 12 månader åt gången och avslutas utan uppsägning när perioden är slut. Förskottsbetalade medlemskap återbetalas inte. Actic tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon som medlem svarar för. Actic svarar dock för sådan skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för, om det beror på Actics vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter, sker på medlemmens egen risk. Actic eller Actics samarbetspartners ansvarar inte för skador, olyckor, sjukdom, dödsfall eller andra konsekvenser som går att härleda från medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller såväl i Actics lokaler, utomhus eller digitalt. Medlemmen ansvarar för att kontrollera alla råd, uppmaningar och instruktioner med läkare eller annan sakkunnig innan de följer eller genomför dessa. Medlemmen ansvarar också för att se till att denne har den kunskap, teknik, utrustning, fysiska förmåga och andra förutsättningar som krävs för att utföra övningar, träningspass eller andra instruktioner. Medlemmen är också skyldig att hålla Actic skadeslöst från varje krav som tredje man kan komma att rikta mot Actic som en följd av medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller. Minimiålder för medlemskap i Actic är 16 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att informera Actic vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress). Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsättet autogiro eller månadsbetalning kan välja att debiteras i samband med första månadsavgiften eller direkt vid tecknandet av medlemskapet.

Tillgänglighet

Öppettider framgår av anslag på anläggningen och på actic.se. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning, frysning eller avslut av gällande medlemskontrakt. Medlemmar som valt att endast ha tillgång till Actics utbud på vardagar har tillträde från att anläggningen öppnar fram till kl 15.00 måndag-fredag. Bad kan endast ske under badets öppettider. Gruppträning ingår inte i alla medlemskap. Orsakar man larm och/ eller larmutryckning i Actics lokaler eller angränsande utrymme debiteras man för detta enligt gällande taxa. Det är inte tillåtet att bedriva egen verksamhet i Actics lokaler eller angränsande utrymmen.

Ändring av medlemskap

12 månaders medlemskap som betalas kontant kan uppgraderas men inte nedgraderas. Uppgradering innebär köp av ytterligare produkter och träder i kraft omedelbart. Medlemskap som betalas månadsvis kan upp- och nedgraderas. Uppgraderingen träder i kraft omedelbart, nedgraderingen sker från den 1:a följande månad. Medlemskap med bindningstid kan inte ändras till ett medlemskap utan bindningstid. Det är ingen ångerrätt på upp- eller nedgraderingar. En upp- eller nedgradering kan endast göras en gång per dag. En upp- eller nedgradering kan inte göras förrän en tidigare ändring har gått igenom.

Trivsel, hygien och allmän skötsel

Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Actic personal och på actic.se

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan förekomma.

Doping, droger och annan misskötsamhet

Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel samt droger är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar. Actic förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan misskötsamhet såsom bl.a. hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar och kan leda till avstängning.

Justering av Medlemskontrakt- och villkor

Actic förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet och/eller Medlemsvillkoren. Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av Actics information. Actic åtar sig att skriftligen via brev eller e-post informera medlemmarna om sådana justeringar av Medlemskontrakt- och villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.

Lagval, tvistelösning och ansvarsbegränsning

Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Actic och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Actic och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. Actic reserverar sig för oförutsedda händelser som ligger utanför Actics kontroll som berör förhinder eller begränsningar i vårt utbud och som kan hänföras till force majeure.

Kontakt

Actic kan kommunicera med mig via email, sms, app och telefon, så länge jag är medlem i Actic och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsomhelst begära att Actic upphör med dylik kommunikation.

Pris och prisjustering

Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Vid ändring av pris förbehåller sig Actic Sverige AB rätten till årlig prisjustering av löpnade avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Denna höjning är begränsad till maximalt 3% per år. Vid eventuella andra prishöjningar är Actic skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder i kraft samt även om medlemmens rätt att säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Actic. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Actics information säga upp sitt medlemskap till Actic enligt vad som regleras i dessa villkor.

Fakturaavgift

Actic har rätt att ta ut en fakturaavgift vid utskick av faktura.

Medlemskort

Medlemskort är en värdehandling varför förlust ska anmälas till Actic. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Autogireringar

Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Actic en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tills vidare genom dessa villkor.

Uppsägning av medlemskap

Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning via Mina sidor på actic.se. Om medlemmen inte har möjlighet att säga upp sitt medlemskap via Mina sidor kan medlemmen säga upp sitt medlemskap på en Actic-anläggning, per telefon till 08-519 211 00, via actic.se/kontaktaoss. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Actic med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Actic förbehåller sig rätten att vid angivande av skäl att omedelbart säga upp medlemskapet till upphörande. Skäl som berättigar sådan omedelbar uppsägning är brott mot medlemsavtalet eller Actics vid var tid gällande Code of Conduct som framgår av Actics hemsida det vill säga att medlem lånar ut sitt medlemskort till obehörig, agerar i strid mot villkoren om ”Doping, droger och annan misskötsamhet” eller stängs av på grund av utebliven betalning eller om medlem väsentligen bryter mot villkor om ”Trivsel, hygien och allmän skötsel” eller på annat sätt väsentligen bryter mot Medlemskontrakt- eller villkor. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning vid vilken rättelse kan vidtas återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts. Om medlemmen olovligen lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot villkoren om ”Doping, droger eller annan misskötsamhet” har medlemmen inte rätt att vidta rättelse.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Actic överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Actic har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.

Information om bankkontonummer

Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs kan det ske via sin bank eller på Mina sidor på actic.se.

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt- och villkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills full betalning är Actic tillhanda.

Minimiålder vid betalning via Autogiro

Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Actic är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar betalningsansvar för dennes räkning.

Frysning av medlemskap

Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader i taget. Actic äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemskontraktet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria #ödet av sådana personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR). Som registrerad har medlem alltid möjlighet till insyn i den behandling som sker av dennes personuppgifter. En medlem har bland annat även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade. För ytterligare information avseende medlems rättigheter och behandling av personuppgifter hänvisas till gällande personuppgiftspolicy, som fnns på www.actic.se och på Actics träningsanläggningar.

Förlorad data och avbrott

Actic ansvarar inte för eller ersätter medlem för förlorad data under några omständigheter. Actics ansvar gentemot medlemmen är begränsat till skador som orsakats genom uppsåt från Actics sida. Under förutsättning att Actic inte agerat med uppsåt, ansvarar Actic inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba medlem på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba medlem om en annan person eller medlem – medvetet eller omedvetet – skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring. Medlem är också skyldig att hålla Actic skadeslöst från varje krav som annan medlem eller tredje part kan komma att rikta mot Actic som en följd av medlemmens användande av de tjänster som Actic tillhandahåller.

Rätt till data

Actic äger rätten till allt innehåll i tjänsterna och medlemmen förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet och kan resultera i skadeståndskrav mot medlemmen för ekonomiska förluster och andra kostnader som uppstår som följd. Innehållet som avses i detta stycke innefattar, men är inte begränsat till, källkod, immateriella tillgångar, instruktioner, passupplägg, video, bilder, grafik, logotyper, texter och programstrukturer. Medlemmen ska också hålla Actic skadelöst för krav som ställs mot Actic av tredje part som en konsekvens av att Medlemmen brutit mot förbudet i detta stycke.

Övrigt innehåll i tjänsten

Actic tar inget ansvar för det som skrivs i forum, bloggar och på andra ställen av andra medlemmar. Medlem ansvarar själv för att inte spara eller publicera innehåll i tjänsten som strider mot lag, förordningar, upphovsrätt eller på annat sätt inte är fritt att publicera eller använda. Medlemmen förbinder sig att hålla Actic skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av medlems publicering eller användande av sådant material.

Distansavtalslagen och ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på Actic. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta oss på actic.se/kontakta-oss eller telefon 08-51921100 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp. Har du nyttjat medlemskapet under dessa 14 dagar så debiteras du för de dagarna fram till dess att du åberopar ångerrätten.

Avtal om autogrio

 

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkännabetalaren som användare av Autogiro.Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen.Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efterdet att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro
 
 

Avtalsbestämmelser för personlig träning

Inledning

Actic och Medlemmen (”Parterna”) har ingått avtal om personlig träning till vilket av dessa särskilda bestämmelser utgör bilaga 1. Parterna har kommit överens om att personlig träning enligt avtalet ska ske på den eller de av Actics träningsanläggningar som särskilt specificerats i avtalet (”Anläggningen”).

Avtalsbestämmelser för Personlig Träning (”PT”)

Actic förbehåller sig rätten att ordna med en ersättare om den personliga tränaren ej längre är tillgänglig. Medlemmen är medveten om och accepterar att PTpasset registreras i ett träningssystem som tillhandahålls och ägs av Actic. Längd på PT-passet varierar mellan 30- och 55 min beroende på vilket PT program parterna har kommit överens om. PT-passets innehåll bestäms i samråd med den Personliga Tränaren utifrån dennes rekommendation.

Uppsägning

För uppsägning av medlemskapet PT Recurring, se rubriken ”Uppsägning av medlemskap” i bilagan ”Allmänna villkor”. Vid köp av PT-klipp gäller PT-avtalet för samtliga de PT-tillfällen som parterna har kommit överens om vid PT-avtalets ingående samt eventuellt efterföljande PT-tillfällen såvida inte parterna kommer överens om något annat. För de fall en Personlig Tränare drabbas av längre tids frånvaro ska detta PT-avtal fortsätta att gälla. Actic ska tilldela medlemmen en annan Personlig Tränare.

Av- och ombokning

Medlemmens av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan avtalat PTpass. Avbokning görs direkt till den Personliga Tränaren. Vid försenad av- eller ombokning debiteras medlemmen för PT-passet. Om den Personliga Tränaren avbokar PT-passet ska medlemmen ha PT-passet tillgodo varvid parterna får komma överens om nytt tillfälle för PT-passet. Medlem som har köpt någon PT produkt men ej innehar aktivt gymmedlemskap på Actic får ej nyttja lokaler eller andra tjänster utanför de bokade tiderna med Personlig Tränare.

Giltighetstid

PT GetStarted har en giltighetstid om tre (3) månader från inköpsdatum. PT Recurring har en giltighetstid om sex (6) månader från debiteringsdatum av det löpande avtalet. PT paket (klipp) har en giltighetstid om tolv (12) månader från inköpsdatum. PT Bootcamp är giltig vid gruppens planerade träningspass.

Frysning av PT Recurring

Om medlemmen har valt medlemskapet PT Recurring har medlemmen rätt att kostnadsfritt frysa sitt medlemskap under två (2) månader per kalenderår. Frysning kan endast ske med hela kalendermånader. Frysning kan ej ske retroaktivt. Under frysningsperioden tilldelas inga PT-timmar. Ingen avgift debiteras för den frysta perioden.

Återbetalning

Ej nyttjade PT-timmar återbetalas inte.

Särskilda bestämmelser av PT Bootcamp (”PT-grupp”)

Om medlemmen har tecknat medlemskap för PT Bootcamp gäller de fasta tider och anläggningar som gäller för gruppens träningspass. Om medlemmen missar ett pass innebär detta inte rätt till ersättning eller nytt tillfälle. Medlemmens anmälan till PT Bootcamp sker först i förskott och hela beloppet betalas vid ett och samma tillfälle. Om den Personliga Tränaren tvingas ställa in ett pass har medlemmen rätt att återfå hela avgiften för det relevanta passet. Detta gäller även om den Personliga Tränaren tvingas ändra tidpunkterna för passen som medför att medlemmen inte längre kan delta.

Ångerrätt eller avbokning av PT Bootcamp

Medlemmen har rätt att ångra ett köp av PT Bootcamp minst två (2) veckor innan start. Vid ett sådant fall återbetalas hela avgiften. Om medlemmen avbryter en pågående PT Bootcamp pga sjukdom eller annan jämförbar anledning som medlemmen ej kunnat förutse, återbetalas avgiften för de ännu ej nyttjade PTpassen. För att medlemmen ska ha rätt till återbetalning ska medlemmen kontakta den aktuella Actic anläggningen inom en (1) vecka från det att medlemmen avbryter en påbörjad PT Bootcamp samt snarast inkomma med erfoderligt intyg.

Särskilda bestämelser PT- medlemskap utan tillgång till gym

Medlem som har köpt någon PT produkt men ej innehar aktivt gymmedlemskap på Actic får ej nyttja lokaler eller andra tjänster utanför de bokade tiderna med Personlig Tränare.
 
Denna version av Actics medlemsvillkor publicerades 2022-10-07.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Kontakta oss Kontakta oss