Bli medlem 

Avtalsvillkor

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic


Allmänt


Dessa medlemsvillkor avseende medlemskap i Actic (”Medlemsvillkoren”) utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan Actic Sverige AB och medlemmen (”Medlemskontraktet”).

Medlemsskapet


Medlemskapet i Actic är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som Medlemskontrakt och Medlemsvillkor minst ska gälla, räknat från avtalat startdatum till och med bindningstidens slut. Actic tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon som medlem svarar för. Actic svarar dock för sådan skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för, om det beror på Actics vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Minimiålder för medlemskap i Actic är 16 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att informera Actic vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress). Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsätt autogiro debiteras i samband med första månadsavgiften

Tillgänglighet


Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning av gällande Medlemskontrakt. Bad kan endast ske under badets öppettider. Öppettider framgår av anslag på anläggningen.

Trivsel, hygien och allmän skötsel


Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Actic personal.

Doping och annan grov misskötsamhet


Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar. Actic förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan grov misskötsamhet såsom bl.a. allvarliga hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar.

Justering av Medlemskontrakt- och villkor


Actic förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet och/eller Medlemsvillkoren. Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen
säga upp medlemskapet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av Actics information. Actic åtar sig att skriftligen informera medlemmarna om sådana justeringar av Medlemskontrakt- och villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.

Lagval och tvistelösning


Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Actic och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Actic och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Medgivande


Jag samtycker till att Actic får kommunicera med mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i Actic och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsom helst begära att Actic upphör med dylik kommunikation.

Pris och prisjustering


Medlemmen ska betala det som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om Actic efter bindningstiden löpt ut önskar justera priset är Actic skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder ikraft samt även om medlemmens rätt att säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Actic. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Actics information säga upp sitt medlemskap till Actic enligt vad som regleras i dessa villkor.

Administrationsavgift


Vid löpande betalning av medlemskap via autogiro tillkommer en administrationsavgift om upp till 390 kr per år (beroende på anläggning). Avgiften debiteras första gången när medlemskapet varat i 12 månader och debiteras därefter den första månaden per varje påbörjad tolvmånadersperiod som medlemskapet varar, dvs. månad 13, månad 25 osv. under avtalstiden. Avgiften återbetalas inte för det fall.

Medlemskort


Medlemskort är en värdehandling varför förlust ska anmälas till Actic. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Autogireringar


Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Actic en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.

Uppsägning av medlemskap


Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning av medlemskapet vid någon av Actics träningsanläggningar. Om medlemmen inte har möjlighet att personligt inställa sig vid en Acticanläggning kan medlemmen säga upp sitt medlemskap per telefon eller från den e-postadress som finns registrerad i dess medlemsuppgifter. Uppsägning görs till Actic per telefon till 08-519 211 00 eller per mail till kundsupport@actic.se. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Actic med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Actic förbehåller sig rätten att med angivande av skäl omedelbart säga upp medlemskapet till upphörande. Skäl som berättigar sådan omedelbar uppsägning är bl.a. att medlem lånar ut sitt medlemskort till obehörig, agerar i strid mot villkoren om ”Doping och annan grov misskötsamhet” eller stängs av på grund av utebliven betalning eller om medlem väsentligen bryter mot villkor om ”Trivsel, hygien och allmän skötsel” eller på annat sätt väsentligen bryter mot Medlemskontrakt- eller villkor. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning vid vilken rättelse kan vidtas återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts. Om medlemmen olovligen lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot villkoren om ”Doping eller annan grov misskötsamhet” har medlemmen inte rätt att vidta rättelse.

Utebliven betalning


Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Actic överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Actic har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.

Information om bankkontonummer


Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs vänder han/hon sig till den kontoförande banken som ska hantera detta. Kontonummer är en angelägenhet mellan kontoinnehavare och bank.

Nytt kontokort, hur uppdaterar jag det hos Actic?


Du kan byta dina kontokortsuppgifter eller ansöka om autogiro på Mina Sidor. Logga in här!

Avstängning vid utebliven betalning


Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt- och villkor kommer medlemmen att avstängas från träning tills full betalning sker.

Minimiålder vid betalning via Autogiro


Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Actic är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemskontakt samt betalningsansvar för dennes räkning.

Frysning av medlemskap


Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader i taget. Actic äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemskontraktet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden. I det fall medlemskapet är tecknat med kampanjpris förlängs det ej vid frysning.

Personuppgifter


Actic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. All Actics behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Actic behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet och för att skicka information till medlemmarna för informations- eller marknadsföringsändamål. Actic är skyldigt att en gång per kalenderår till medlem som ansöker om det kostnadsfritt lämna besked om uppgifter som rör behandling av medlemmen. En sådan ansökan ska vara skriftligt undertecknad av medlemmen och ställd till Actic. En medlem har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade hos Actic. Medlemmen samtycker till att Actic får kommunicera med medlemmen via email, sms och telefon, så länge denne är medlem i Actic och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Medlem kan när som helst begära att Actic upphör med dylik kommunikation. Genom tecknande av medlemskap hos Actic samtycker medlemmen till att Actic, och andra bolag inom samma koncern som Actic, inhämtar och behandlar personuppgifter om medlemmen. En medlem kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter om medlemmen. Medlemmen är dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Actic kan  komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande.

Distansavtalslagen


Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på Actic.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail kundsupport@actic.se eller telefon 08-51921100 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Avtal om Autogiro


Allmänt


Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag


Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning


Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. 

Täckning måste finnas på kontot


Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)


Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse


Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro


Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Avtalsbestämmelser


Actic förbehåller sig rätten att justera dessa avtalsbestämmelser.
Frågor och Svar