Avtalsvillkor

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic

Dessa Avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic gäller från och med den 2023-12-20

1. Allmänt
Dessa avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic (”Avtalsbestämmelser”) är en integrerad del av avtal om medlemskap som ingåtts mellan ACTIC Sverige AB (”Actic”) och medlemmen (”Medlemsavtalet”). Avtalsbestämmelserna ska i tillämpliga delar gälla även för annat engagemang hos Actic, inkluderat provträning på någon av Actics anläggningar. Vid provträning ses du som medlem, men endast under provträningsperioden.
2. Medlemskapet
2.1. Minimiålder för medlemskap i Actic är 11 år. Avvikelser kan förekomma på några Acticanläggningar där minimiålder för medlemskap är högre än 11 år.
2.2. Medlemskap hos Actic kan tecknas av myndiga personer som:
2.2.1. Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter Actics bedömning inte föreligger
uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada.
2.2.2. Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap i Actic.
2.2.3. Inte tidigare har utestängts från en eller flera Actic-anläggningar.
2.2.4. Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i Actic.
2.3. För medlemmar mellan 11 och 18 år gammal krävs målsmans godkännande vid tecknande av Medlemskapet.
2.4. Medlemskapet i Actic är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemmen ansvarar för att informera Actic vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress).
2.5. Actic tillhandahåller medlemskap vilket berättigar en medlem att nyttja tjänster som Actic tillhandahåller såväl fysiskt som digitalt.
2.6. Medlemskapet hos Actic erbjuds som en servicepaket enligt beskrivning på vår webbsida.
2.7. Servicepaketen kan upp- och nedgraderas i enlighet med villkor i kapitel 5.
2.8. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.
2.9. Medlemskapet är ett löpande avtal oberoende av bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram tills att medlemskapet
avslutas enligt kapitel 9.
2.10. För kontantmedlemskap betalas medlemskapet i förskott för den perioden medlemskapet gäller och avslutas utan uppsägning när perioden är slut. Förskottsbetalade medlemskap
återbetalas inte.
2.11. Det är inte tillåtet att bedriva egen verksamhet i Actics lokaler eller angränsade utrymmen.
3. Rabatter
3.1. Student.
3.1.1. Studenter erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap. Studentrabatten förutsätter att personen vid anmälan, och därefter årligen, uppvisar giltig studentdokumentation. När rabatterat medlemskap håller på att gå ut aviserar Actic medlemmen om det senast 1 månad innan. Vid misslyckande att styrka att medlemmen är berättigad rabatt så uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.
3.2. Samarbetsavtal med företag/förening
3.2.1. Vanligt samarbetsavtal. Medlemmar som är registrerade med ett vanligt samarbetsavtal kan ha rätt till rabatterat pris enligt särskilt avtal mellan Actic och det aktuella företaget/föreningen, så länge medlemmen är anställd hos företaget/medlem i föreningen. Medlemmen måste årligen dokumentera att arbetsförhållandet/medlemskapet i föreningen fortfarande gäller. Medlemmen är skyldig att meddela Actic om medlemmens arbetsförhållande/ medlemskapet i föreningen upphör. När villkoren för vanligt samarbetsavtal inte längre gäller uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.
3.2.2. Subventionerat samarbetsavtal. För medlemmar som är registrerade med ett subventionerat samarbetsavtal betalar företaget/föreningen i förskott för en viss tidsperiod åt gången eller löpande under avtalsperioden. Företaget är skyldigt att meddela Actic om medlemmens arbetsförhållande upphör. Efter att uppsägning mottagits är Actic skyldigt att senast inom 1 månad skriftligen meddela medlemmen om att villkoren för subventionerat företagsavtal inte längre gäller. Medlemmen måste då bekräfta om medlemmen önskar fortsätta medlemskapet. Medlemmen blir i så fall ny fakturamottagare för den månatliga medlemsavgiften, och medlemsavgiften uppjusteras samtidigt till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.
3.3. Senior.
3.3.1. Personer från och med fyllda 65 år samt förtidspensionär eller sjukpensionär vid uppvisande av intyg erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av
3.4. Medlemskap för personer under 18 år.
3.4.1. Medlemmar från och med fyllda 11 till och med 15 år erbjuds den för tillfället gällande rabattsatsen för sin åldersgrupp vid tecknande av medlemskap. Från och med fyllda 16 år uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande
listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.
4. Tillgänglighet
4.1. För medlemmar mellan 11 och 16 år gammal krävs sällskap av en myndig medlem vid alla besökstillfällen.
4.2. Öppettider framgår av anslag på anläggningen och på actic.se. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning, frysning eller avslut av gällande Medlemsavtal. Medlemmar som valt att endast ha tillgång till Actics utbud på vardagar under dagtid har tillträde från det att anläggningen öppnar fram till kl 15.00 måndag-fredag. Bad kan endast ske under badets öppettider.
4.3. Actic kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsaktiviteter eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad (gruppträning ingår inte i alla medlemskap)
5. Upp- och nedgradering av medlemskap
5.1. Uppgradering innebär köp av tillgång till anläggningar och tilläggstjänster och träder i kraft omedelbart.
5.2. Nedgradering innebär minskning av tillgången till anläggningar och tilläggstjänster och träder i kraft från den 1:a följande månad.
5.3. Det är ingen ångerrätt på upp- eller nedgraderingar. En upp- eller nedgradering kan endast göras en gång per dag. En upp- eller nedgradering kan inte göras förrän en tidigare ändring har gått igenom.
5.4. Medlemskap som betalas månadsvis kan upp- och nedgraderas.
5.5. Kontantmedlemskap kan uppgraderas men inte nedgraderas.
5.6. Medlemskap med bindningstid kan inte ändras till ett medlemskap utan bindningstid.
5.7. Pågående kampanjperiod med rabatterad medlemsavgift under en tidsbegränsad period
avbryts vid upp- och nedgradering.
6. Medlems ansvar
6.1. Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Actic
personal och i Trivsregler på https://www.actic.se/trivselregler/.
6.2. Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel samt droger är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar. Actic förbehåller sig rätten att låta genomföra dopingkontroll eller kräva uppvisande av dopningstestresultatet.
6.3. Hotfullt eller våldsamt uppträdande eller andra fall av olämpligt uppträdande är förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar och kan leda till avstängning och polisanmälan.
6.4. Medlemmen ska upplysa Actic vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.
6.5. Medlemmen ska upplysa Actic om förhållanden som medför att medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan om sådana förändringar ska ske utan dröjsmål.
6.6. Medlemmen ska registrera sitt medlemskort vid ankomst till träningscenter innan Medlemmen utnyttjar Actic-anläggningen.
6.7. Medlemskort är en personlig värdehandling, varför det får inte delas med andra fysiska eller juridiska personer. Medlemmen ska anmäla förlust eller misstankar om missbruk av sitt medlemskort till Actic så snart som möjligt. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.
6.8. Medlemmen har tillgång till Actics digitala tjänster genom sin personliga profil. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång till de tjänsterna genom att dela inloggningsinformation och liknande.
6.9. Actic äger rätten till allt innehåll i tjänsterna och medlemmen förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet och kan resultera i skadeståndskrav mot medlemmen för ekonomiska förluster och andra kostnader som uppstår som följd. Innehållet som avses i detta stycke innefattar, men är inte begränsat till, källkod, immateriella tillgångar, instruktioner, passupplägg, video, bilder, grafik, logotyper, texter och programstrukturer. Medlemmen ska också hålla Actic skadelöst för krav som ställs mot Actic av tredje part som en konsekvens av att Medlemmen brutit mot förbudet i detta stycke.
6.10.Orsakar man larm och/eller larmutryckning i Actics lokaler eller angränsande utrymme debiteras man för detta enligt gällande taxa.
7. Betalning
7.1. Medlemmen/andra som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet ska betala det pris som framgår i Medlemsavtalet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Actic kan utföra en ändring av medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut med motsvarande medlems rätt att säga upp avtalet enligt punkt 9.4.
7.2. Vid beviljande av medlemskap ska anmälningsavgift (startavgift) betalas. Medlemmar som valt betalsätten autogiro eller månadsbetalning kan välja att debiteras i samband med första medlemsavgiften eller direkt vid tecknandet av medlemskapet på en av Actics anläggningar. Vid anskaffning av medlemskapet via Actics hemsida debiteras anmälningsavgift i samband med första medlemsavgiften vid köptillfället.
7.3. Om Medlemmen har en särskild rabatt hos Actic och rabatten upphör vid en tidpunkt när Medlemmen fortfarande är underställd bindningen, har Actic ensidigt rätt att uppjustera den månatliga medlemsavgiften till listpriset.
7.4. Den månatliga medlemsavgiften förfaller löpande vid den avtalade tidpunkten, med undantag av vid starten, där särskilda villkor gäller. För kontantmedlemskap betalar medlemmen i förskott för hela perioden.
7.5. Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar betalningsansvar för dennes räkning. Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad eller nästkommande bankdag varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Actic en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tills vidare genom dessa villkor.
7.6. Vid utebliven betalning av månadsavgifter är medlemmen och Actic överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning vilken medlemmen är skyldig att betala. Bristande täckning vid autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning.
7.7. Om betalning ej sker enligt gällande Medlemsavtal- och villkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills full betalning är Actic tillhanda.
7.8. Om den ansvariga betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs kan det ske via sin bank eller på Mina sidor på www.actic.se.
7.9. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift.
7.10.Vid utskick av faktura har Actic rätt att ta ut en fakturaavgift.
8. Frysning av medlemskap
8.1. Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen.
8.2. Medlemmen kan ansöka om frysning av medlemskapet genom Mina sidor eller kontaktformuläret på https://www.actic.se/kontakta-oss/, via telefon eller direkt kontakt med Actics personal.
8.3. Frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader (365 dagar) i taget.
8.4. I de fall där medlemmen har en bindningstid för sitt medlemskap, förlängs den med det antal dagar som fastslås i det beviljade beslutet om frysning.
8.5. När frysperioden går ut löper medlemskapet vidare under de villkor som framgår av Medlemsavtal. Om medlemmen avslutar medlemskapet under frysperioden gäller alltså innevarande dagar i uppsägningsmånaden plus 1 månads uppsägningstid efter att frysperioden avslutats. Uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad (med undantag för uppsägning på grund av ändringar till Medlemsavtalet enligt punkter 9.4, 9.7).
8.6. Medlemskap till kampanjpris erbjuds endast inom den angivna kampanjperioden och kan inte förlängas om medlemskapet fryses. Om kampanjperioden löper ut under frysperioden ändras den månatliga medlemsavgiften därefter till den vid tidpunkten gällande listpris (gäller inte kontantmedlemskap).
8.7. Actic äger rätt att ta ut en avgift enligt vid tillfälle gällande priser för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.
9. Uppsägning och ändring av Medlemsavtal
9.1. Medlem har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela Actic inom 2 veckor efter att Medlemsavtal ingåtts, oavsett om Medlemsavtal ingåtts på distans eller på en Actic-anläggning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter. Actic förbehåller sig rätten att neka ingående av Medlemskapet till en medlem vid misstänkt missbruk av dess ångerrätt. Missbruk innefattar nyttjande av ångerrätt fler än två gånger per år, räknat från månaden då Medlemsavtal ingicks.
9.2. Medlemskapet kan sägas upp (uppsägningsrätt) när medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut. Vid uppsägning av Medlemsavtal innan bindningstid löper ut ska medlemmen betala för medlemsavgifterna för den återstående bindningsperioden. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande avtalsförhållande enligt punkt 2.13. Uppsägningstiden är innevarande dagar i uppsägningsmånaden plus 1 månad, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad.
9.3. Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning/utnyttja sin ångerrätt på en Acticanläggning, per telefon till 08-519-211-00 eller kontaktformulär via actic.se/kontakta-oss. Medlemmen kan även säga upp Medlemsavtal via Mina Sidor på www.actic.se. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Actic med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag.
9.4. Actic har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter och av övriga avgifter enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid prisändringar med övriga anledningar ger Actic medlemmen förvarning med angivande av prisändringens skäl 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft, samt informerar om medlemmens rätt att säga upp sitt Medlemsavtal senast 30 dagar från mottagandet av Actics information om förändringen.
9.5. Actic har rätt att uppjustera priset i enlighet med punkterna 3.1, 3.2.1 och 3.4 utan föregående varning vid medlemmens misslyckande att tillhandahålla ett rabattsberättigande dokument.
9.6. Actic förbehåller sig rätt att företa ändringar av Avtalsbestämmelser. Actic åtar sig att skriftligen via brev eller e-post informera medlemmarna om sådana ändringar och deras orsak senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.
9.7. Om Actic genomför betydande förändringar som påverkar servicenivå eller träningsutbud negativt, har medlemmen rätt, oavsett medlemmens typ av medlemskap enligt Medlemsavtal, att säga upp sitt Medlemsavtal senast 30 dagar från mottagandet av Actics information om förändringen. Det kan göras även om bindningstiden för Medlemsavtalet inte har löpt ut. Vid sådana ändringar ger Actic minst 1 månads förvarning antingen per e-post eller brev. Ändringen träder i kraft 1 månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.
9.8. Vid uppsägning enligt punkter 9.4, 9.7 avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna genomförs. Medlemmen har rätt att få en skriftlig bekräftelse på uppsägning från Actic via e-post eller brev.
9.9. Vid uppsägning av Medlemsavtalet enligt punkt 9.7 innan bindningstid löper ut ska medlemmen inte betala medlemsavgifter för återstående bindningsperiod. För kontantbetalda medlemskap ska medlemsavgifter för återstående bindningsperiod återbetalas.
9.10. Actic kan omgående spärra medlemskapet, efter meddelande till medlemmen om anledning till detta, om medlemmen väsentligt bryter mot Medlemsavtal. Som väsentliga brott anses bland annat:
9.10.1. Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots Actics påminnelse.
9.10.2. Väsentligt brott mot Trivsregler på https://www.actic.se/trivselregler/ eller Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 6, till exempel, om medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från Actic, eller lånar ut sitt medlemskort eller inloggningsuppgifter till Actics digitala tjänster till obehöriga.
9.11. Meddelande om spärrning och anledningen därtill ska lämnas till medlemmen skriftligen. Medlemmen har möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Avtalsbestämmelser. Om medlemmen olovligen lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot dopningbestämmelserna har medlemmen dock inte rätt att vidta rättelse.
9.12. Vid medlemskapets spärrning återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan betalats.
9.13. Actic förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger Actic en skriftlig förvarning samt informerar om medlemmens rätt att säga upp sitt Medlemsavtal via brev eller e-post senast 30-dagars innan överlåtelsen träder i kraft.
10. Personskador, förvaring och ansvar vid stöld
10.1. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter, sker på medlemmens egen risk. Actic eller Actics samarbetspartners ansvarar inte för personskador som går att härleda från medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller såväl i Actics lokaler, utomhus eller digitalt. Medlemmen ansvarar för att kontrollera alla råd, uppmaningar och instruktioner med läkare eller annan sakkunnig innan de följer eller genomför dessa.
10.2. Medlemmen ansvarar också för att se till att denne har den kunskap, teknik, utrustning, fysiska förmåga och andra förutsättningar som krävs för att utföra övningar, träningspass eller andra instruktioner. Medlemmen är också skyldig att hålla Actic skadeslöst från varje krav som tredje man kan komma att rikta mot Actic som en följd av medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller.
10.3. Actic tar inget ansvar för skada och/eller förlust på personliga tillhörigheter som medlem eller någon som medlem svarar för tar med sig till en Actic-anläggning. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande. Actic svarar dock för sådan skada och/eller förlust på personliga tillhörigheterna om det beror på Actics vårdslöshet.
11. Ansvarsbegränsning, lagval, tvist och laga domstol
11.1. Actic tar inget ansvar för det som skrivs i forum, bloggar och på andra ställen av andra medlemmar. Medlem ansvarar själv för att inte spara eller publicera innehåll i tjänsten som strider mot lag, förordningar, upphovsrätt eller på annat sätt inte är fritt att publicera eller använda. Medlemmen förbinder sig att hålla Actic skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av medlems publicering eller användande av sådant material.
11.2. Medlemsavtal ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Actic och medlem med anledning av Medlemsavtalet ska avgöras av svensk domstol. Actic och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.
11.3. Actic reserverar sig för oförutsedda händelser som ligger utanför Actics kontroll som berör förhinder eller begränsningar i vårt utbud och som kan hänföras till force majeure.
12. Kameraövervakning
12.1. Kameraövervakning kan förekomma på Actics anläggningar.
13. Personuppgiftshantering
13.1. Behandling av personuppgifter sker enligt Actics personuppgiftspolicy (finns på www.actic.se och på Actics träningsanläggningar) och vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).
13.2. Enligt kapitel 12 kan kameraövervakning förekomma på Actics träningsanläggningar. Syftet med övervakningen är att förebygga/utreda lagbrott och skapa en trygg och säker miljö för alla medlemmar. Kameraövervakningen och behandlingen av insamlad information utförs enligt vid tillfället gällande lagstiftning.
13.3. Uppgifter kan inte utlämnas till utomstående utan medlemmens skriftliga samtycke, med mindre än att utlämnandet är sekretessbelagt i lag eller är en del av betalningsindrivning, försäkringskrav eller bokföringsbehandling.
13.4. När Medlemsavtalet ingås inhämtas samtycke från medlemmen till att Actic kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot medlemmen, däribland elektronisk kommunikation (e-post, SMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud
enligt marknadsföringslagen 19 §. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta Actic. Medlemmen kan själv administrera marknadsföringsaktiviteter baserade på samtycke via Mina sidor. Medlemmen kan inte avsäga sig utskick som gäller ändring av Medlemsavtalet eller annan viktig information som gäller medlemskapet.
13.5. Samtycket från medlemmen rörande ovanstående punkter gäller så länge Medlemsavtalet löper och under en period på 6 månader efter att Medlemsavtalet upphört. Detta bland annat för att kunna ge medlemmen de fördelar som följer av att ha varit medlem hos Actic.
13.6. Allmän information från Actic om medlemskapet skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som medlemmen har uppgivit.
13.7. För ytterligare information avseende medlems rättigheter och behandling av personuppgifter hänvisas till gällande personuppgiftspolicy.
13.8. Actic ansvarar inte för eller ersätter medlem för förlorad data under några omständigheter. Actics ansvar gentemot medlemmen är begränsat till skador som orsakats genom uppsåt från Actics sida. Under förutsättning att Actic inte agerat med uppsåt, ansvarar Actic inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba medlem på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba medlem om en annan person eller medlem – medvetet eller omedvetet – skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.
 

Avtalsbestämmelser för personlig träning

Inledning
Actic och Medlemmen (”Parterna”) har ingått avtal om personlig träning till vilket av dessa särskilda bestämmelser utgör bilaga 1. Parterna har kommit överens om att personlig träning enligt avtalet ska ske på den eller de av Actics träningsanläggningar som särskilt specificerats i avtalet (”Anläggningen”).
Avtalsbestämmelser för Personlig Träning (”PT”)
Actic förbehåller sig rätten att ordna med en ersättare om den personliga tränaren ej längre är tillgänglig. Medlemmen är medveten om och accepterar att PTpasset registreras i ett träningssystem som tillhandahålls och ägs av Actic. Längd på PT-passet varierar mellan 30- och 55 min beroende på vilket PT program parterna har kommit överens om. PT-passets innehåll bestäms i samråd med den Personliga Tränaren utifrån dennes rekommendation.
Uppsägning
För uppsägning av medlemskapet PT Recurring, se rubriken ”Uppsägning av medlemskap” i bilagan ”Allmänna villkor”. Vid köp av PT-klipp gäller PT-avtalet för samtliga de PT-tillfällen som parterna har kommit överens om vid PT-avtalets
ingående samt eventuellt efterföljande PT-tillfällen såvida inte parterna kommer överens om något annat. För de fall en Personlig Tränare drabbas av längre tids frånvaro ska detta PT-avtal fortsätta att gälla. Actic ska tilldela medlemmen en annan Personlig Tränare.
Av- och ombokning
Medlemmens av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan avtalat PTpass. Avbokning görs direkt till den Personliga Tränaren. Vid försenad av- eller ombokning debiteras medlemmen för PT-passet. Om den Personliga Tränaren avbokar PT-passet ska medlemen ha PT-passet tillgodo varvid parterna får komma överens om nytt tillfälle för PT-passet. Medlem som har köpt någon PT produkt men ej innehar aktivt gymmedlemskap på Actic får ej nyttja lokaler eller andra tjänster utanför de bokade tiderna med Personlig Tränare.
Giltighetstid
PT Recurring har en giltighetstid om sex (6) månader från debiteringsdatum av det löpande avtalet. PT paket (klipp) har en giltighetstid om tolv (12) månader från inköpsdatum.
Frysning av PT Recurring
Om medlemmen har valt medlemskapet PT Recurring har medlemmen rätt att kostnadsfritt frysa sitt medlemskap under två (2) månader per kalenderår. Frysning kan endast ske med hela kalendermånader. Frysning kan ej ske retroaktivt. Under frysningsperioden tilldelas inga PT-timmar. Ingen avgift debiteras för den frysta perioden.
Återbetalning
Ej nyttjade PT-timmar återbetalas inte

Avtalsbestämmelser för köp av kurs

Särskilda bestämmelser av kurs
Om medlemmen har tecknat medlemskap för gäller de fasta tider och anläggningar som gäller för gruppens träningspass. Om medlemmen missar ett pass innebär detta inte rätt till ersättning eller nytt tillfälle. Medlemmens anmälan till en kurs sker först i förskott och hela beloppet betalas vid ett och samma tillfälle. Om instruktören tvingas ställa in ett pass har medlemmen rätt att återfå hela avgiften för det relevanta passet. Detta gäller även om instruktören tvingas ändra tidpunkterna för passen som medför att medlemmen inte längre kan delta.
Ångerrätt eller avbokning av en kurs
Medlemmen har rätt att ångra ett köp av en kurs minst två (2) veckor innan start. Vid ett sådant fall återbetalas hela avgiften. Om medlemmen avbryter en pågående kurs pga sjukdom eller annan jämförbar anledning som medlemmen ej kunnat förutse, återbetalas avgiften för de ännu ej nyttjade tillfällena. För att medlemmen ska ha rätt till återbetalning ska medlemmen kontakta den aktuella Actic anläggningen inom en (1) vecka från det att medlemmen avbryter en påbörjad kurs samt snarast inkomma med erforderligt intyg.
Särskilda bestämmelser PT- medlemskap utan tillgång till gym samt bokning av kurs.
Medlem som har köpt någon PT produkt men ej innehar aktivt gymmedlemskap på Actic får ej nyttja lokaler eller andra tjänster utanför de bokade tiderna med Personlig Tränare.

Avtal om autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare.
Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
Denna version av Actics medlemsvillkor publicerades 2023-12-20.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Kontakta oss Kontakta oss