Actic 

Gruppolycksfallsförsäkring för medlemmar

Förköpsinformation, gruppolycksfallsförsäkring för medlemmar

Det här är en beskrivning av försäkringens omfattning, viktigare undantag och/eller begränsningar i vår medlemsförsäkring med försäkringsvillkor ref. 2017FITSWE. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Lloyd´s genom särskilt syndikat (enligt gruppförsäkringsbeskedet) och försäkring administreras av Sportscover Europe Ltd, 75/77 Cornhill, London EC3V 3QQ, United Kingdom.

Frivillig anslutning

Gruppavtalet har frivillig anslutning vilket innebär att du ansöker om försäkringen. På grund av försäkringens art föreligger enligt vår uppfattning ej rätt till fortsättningsförsäkring.

Aktörer
 • Gruppavtalspart är ACTIC Sverige AB, Sydpoolen ACTIC AB, ACTIC Gym & Bad AB.
 • Försäkringstagare är försäkrad medlem hos bolag som är gruppavtalspart.
 • Försäkrad är medlem hos gruppavtalspart på vars liv och hälsa försäkringen gäller.
 • Försäkringsförmedlare är Löwenthal Birger, Försäkring AB.
 • Administrator för Lloyds (coverholder) är Sportscover Europe Ltd.

OM FÖRSÄKRINGEN

Med vår Olycksfallsförsäkring kan du, utan självrisk, få ersättning för kroppsskada som innebär medicinsk invaliditet samt för vissa kostnader, som uppstår som följd av olycksfall. Ett olycksfall (definieras som “en plötslig, utifrån kommande, oförutsedd, ofrivillig, ovanlig och specifik händelse, som inträffar vid en definierbar tid och plats”). Försäkringen gäller skada genom aktivitet som sker i Actics regi i Sverige och inom en träningsanläggning. Försäkringsskyddet gäller från det att medlemmen går in genom dörren till Actics träningsanläggning och upphör att gälla när medlemmen lämnar lokalen.

Försäkringen ersätter inte utebliven arbets- eller annan inkomst. Observera att olycksfall inte omfattar sjukdom, överansträngning, smitta, användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning.

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, samt för behandling och hjälpmedel på grund av olycksfallet.

Tandvårdskostnader

Ersättning lämnas för tandvårdskostnader (dock inte tugg- eller bitskador). Ersättning lämnas för tänder som varit hela innan olycksfallet.

Transportkostnader

Transportkostnader som uppkommit i direkt anslutning till kroppsskadan och som bedöms nödvändiga av Den Försäkrades läkare. Vi ersätter enbart transportkostnader mellan bostaden och den ordinarie arbetsplatsen eller studieplatsen. Ersättning kan utgå med maximalt SEK 50 000.

Merkostnader

Om olycksfallet medfört läkarbehandling, ersätts också vissa nödvändiga kostnader upp till SEK 160 000 om dessa inte ersätts från annat håll (t ex skadade kläder och glasögon m m).

Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel

Om olycksfallsskadan medfört behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader. Högsta ersättning upp till SEK100 000.

Sjukhusvistelse

om en olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden medför att den försäkrade blir inskriven på sjukhus för sjukhusvård i sammanlagt 7 dagar, lämnas ersättning med SEK750 per vecka under högst 10 veckor.

Dödsfall på grund av olycksfall

Om olycksfallet leder till dödsfall, utbetalas ersättning till dödsboet med SEK 50 000.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är en bestående fysisk nedsättning av kroppens funktion. Graden av din invaliditet avgör hur stor ersättning du kan få. För försäkringsbelopp som anges i prisbasbelopp sker anpassning av försäkringsbeloppen löpande med hänsyn till penningvärdets förändring varvid ersättningen beräknas på avtalad invaliditetsskala.

BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET (Allmänna undantag)

Vi kommer inte att ersätta olycksfall som direkt eller indirekt uppkommit till följd av:

 1. Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självskada eller avsiktlig exponering för ovanlig fara (utom vid ett försök att rädda liv), försäkrads brottsliga handling, eller en försäkrad person som är påverkad av alkohol eller droger.
 2. Psykisk sjukdom, ångestsyndrom, depression, emotionell störning eller stressrelaterade tillstånd eller besvär som en direkt följd av ett olycksfall som leder till kroppsskada.
 3. Att den försäkrade personen ägnar sig åt aktivitet/deltar in sport/några sporter annan än sedvanlig träning på träningsanläggningen. Som exempel på undantag gäller kampsporter och handhavande av träningsredskap på annat sätt än de är avsedda att användas.
 4. Krig.
 5. Dödsfall, personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad eller utgift av något slag som direkt eller indirekt orsakas av, följder av eller sker i samband med någon form av terrorhandling, oberoende av om någon annan än den försäkrade är orsak till skadan. Detta försäkringsvillkor omfattar heller inte dödsfall, personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad eller utgift av något slag som direkt eller indirekt orsakas av, följder av eller sker i samband med någon form av åtgärd som vidtas för att kontrollera, förebygga, stävja eller som på något sätt är relaterad till en terrorhandling.
 6. Redan befintlig/-t mediciniskt tillstånd, handikapp eller sjukdom vid tidpunkten för den försäkrade personens kroppsskada.
 7. Skador som uppstår på grund av underlåtenhet att söka vård eller följa mediciniska råd.
 8. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) eller AIDS Related Complex (ARC), oavsett hur detta syndrom har ådragits eller kan komma att namnges, utom när smittan orsakats av aktivitet hos gruppavtalspart.
 9. Behandling av en sexuellt överförbar sjukdom, graviditet, förlossning, missfall, abort eller fertilitetsbehandling samt även medicinska operationer eller behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga, inklusive kosmetiska behandlingar och skönhetsoperationer, utom i fall som framgår av villkoren
 10. Kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv smitta.
 11. Medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga, inklusive kosmetiska behandlingar och skönhetsbehandlingar.
 12. Mediciniska eller kirurgiska ingrepp som utförs på den försäkrade personen för en gradvis utvecklad kroppslig försämring oavsett orsaken till denna försämring.
 13. Sjukdom eller åkomma av något slag.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Vem kan teckna försäkringen?

Gruppförsäkringen kan tecknas av medlem hos gruppavtalspart. Försäkringen förutsätter pågående medlemskap under hela försäkringstiden.

När gäller försäkringen?

Gruppförsäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan skett under förutsättning att försäkring kan beviljas på normala villkor eller i förekommande fall från och med dagen efter försäkring offererats med särskilda villkor och medlemmen accepterat dessa.

Försäkringen gäller för enskild gruppmedlem så länge medlemskapet varar och premien betalats.

Gruppavtal och villkor

Till grund för gruppförsäkringarna finns ett ettårigt gruppavtal mellan Försäkringsgivaren och gruppavtalspart. För försäkringarna gäller dessutom Villkor för gruppförsäkring och försäkringsbesked. Villkoren kan ändras inför varje nu ettårig försäkringstid. Sådan ändring kommer att meddelas medlemmarna innan förnyelse av försäkringsavtalet sker. Försäkrings- och gruppavtalstid är kalenderår.

Kostnad för försäkringen

Du kommer att debiteras med SEK 19 för varje månad som du är försäkrad.

Uppsägning och ångerrätt

Du som är privatperson har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal ångerrätt i 30 dagar på köp av personförsäkring som sker enligt lagen. För att utnyttja ångerrätten tar du smidigast kontakt med Actic (www.actic.se).

Du kan när som helst säga upp försäkringen till omedelbart upphörande. Inbetald premie som används till att täcka risk- och driftskostnader återbetalas inte.

Oriktig uppgift

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att Försäkringsgivaren är fri från ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt.

Beskattning

Försäkringsbelopp som utbetalas är fritt från svensk inkomstbeskattning.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter används för förvaltning av försäkringsavtalet och för ändamål som är nödvändiga för försäkringsverksamheten – såsom premieberäkning, skadereglering och statistik. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med gällande lagstiftning. Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i ett försäkringsregister för rationell administration, information och viss marknadsföring.

Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst: Löwenthal Birger Försäkring AB på telefon 0470-74 95 90.

För beställning av utdrag ur Försäkringsgivarens register skriv till: Löwenthal Birger Försäkring AB, Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö.

Tillämplig lag

För gruppavtalet och försäkringarna gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag i övrigt. All kommunikation mellan den försäkrade och Försäkringsgivaren sker på svenska.

KLAGOMÅL

Vår avsikt är att ge ett pålitligt försäkringsskydd och en förstklassig service. Om den Försäkrade vid något tillfälle anser att Våra tjänster inte når upp till den nivå den Försäkrade förväntar sig, skickas krav och klagomål i första hand till försäkringsförmedlaren:

Löwenthal Birger Försäkring AB
E-post: epost@lbforsakring.se
Telefon: +46 (0) 470 – 74 95 90

Om den Försäkrade inte är nöjd med hur försäkringsförmedlaren har hanterat hans klagomål kan han kontakta Sportscover Europe Ltd, den Lloyd’s Coverholder som har arrangerat denna försäkring. Om den Försäkrade önskar göra detta så återfinns kontaktuppgifter i försäkringsvillkoret (paragraf 9).

VIDARE HJÄLP MED KLAGOMÅL

Skulle den Försäkrade fortfarande inte vara nöjd med hanteringen av sitt ärende, har han/hon rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Personförsäkringsnämnden eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Om den Försäkrade önskar göra detta så återfinns kontaktuppgifter i försäkringsvillkoret (paragraf 10). Den Försäkrade kan även påkalla saken vid svensk allmän domstol.

Starta din kostnadsfria provträningsvecka här!

Hämtar personuppgifter...

Du har redan ett aktivt medlemskap och kan därför inte nyttja Prova på erbjudandet. Kontakta din anläggning om du har frågor kring ditt medlemskap!

Du har redan ett konto hos Actic och kan därför inte nyttja Prova på erbjudandet. Kontakta din anläggning om du har frågor kring ditt medlemskap!

Du har angett ett ogiltigt personnummer

Du kan tyvärr inte nyttja erbjudandet eftersom du är under 18 år. Välkommen till anläggningen med en förälder eller ansvarig betalare som är över 18 år så hjälper vi er.

Du kommer få en bekräftelse via mail och sedan är det bara att komma ner till din anläggning och starta din kostnadsfria provträning.

 • Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera ditt avtal med oss, för att förbättra vårt tjänsteutbud och för att göra din upplevelse hos oss så bra som möjligt. Läs mer i vår personuppgiftspolicy och våra allmänna villkor.

 • Jag har läst och godkänner Actic´s villkor
 • Nu kör vi!

Nu kör vi!